Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Herontwikkeling Brokkingterrein krijgt vaart

De transformatie van het Brokkingterrein in Wormerveer tot een aantrekkelijk woongebied is weer een fase verder. Gemeente Zaanstad en eigenaar Paulowna Beheer tekenden vandaag een overeenkomst met afspraken over de volgende stappen in de transformatie. Het gaat dan onder andere om wijziging van het bestemmingsplan en de ontsluitingsroutes van het terrein. Het voormalige fabriekscomplex wordt omgevormd tot een bijzondere woonwijk met 150 woningen gelegen aan de Zaan. Het gaat daarbij om nieuwe woningen aan het water, om appartementen in het fabrieksgebouw en om ruimte voor de natuur.

De ontwikkeling van het Brokkingterrein levert een bijdrage aan de ambities van MAAK.Zaanstad, het programma om Zaanstad ook in de toekomst tot een aantrekkelijke plek voor wonen en werken te maken. Daarin is de opgave geformuleerd om binnenstedelijk 15.000 tot 20.000 woningen te realiseren en om waar mogelijk ook een woonomgeving te creëren, die bijzonder is en hoogwaardig.

‘Nieuw leven voor lege panden’
Wethouder Dennis Straat is blij met deze volgende stap in de ontwikkeling van de locatie Brokking: ‘We willen graag lege panden en braakliggende terreinen langs de Zaan nieuw leven inblazen. Als we die omvormen tot woonwijken zorgen we voor extra woningen en we geven er de leefbaarheid een impuls mee. Als we dan ook nog ons industrieel erfgoed kunnen behouden is dat helemaal mooi.’ Hij wijst ook op het belang van deze ontwikkeling voor Wormerveer: ‘Door hier een woonwijk te maken, vergroten we het draagvlak voor voorzieningen, als winkels en scholen in Wormerveer. Dat is ook een pluspunt van dit project.’

‘Behoud monumenten en natuurwaarden’
Ook Gert Jan Schipper van Paulowna Beheer is tevreden: ‘We willen zorgen dat dit terrein op een hoogwaardige manier en met oog voor kwaliteit verder ontwikkeld wordt. Het behoud van monumentale gebouwen en de natuurwaarde ter plaatse weegt voor ons zwaar. Die brengen extra kwaliteit in het project en ik ben blij dat we zo bij kunnen dragen aan een mooie ontwikkeling langs de Zaan.’

Prijsvraag over naam
De Brokking-fabriek was een veevoederfabriek in Wormerveer. Belangrijkste onderdeel van het complex was de fabriek De Pijl uit 1930. Het is de bedoeling die te behouden. De silo’s en andere gebouwen verdwijnen. Het complex stond voorheen bekend onder de naam Wessanen De Ster. De familie De Heus, die eigenaar is van het Brokkingcomplex, wil de komende periode een prijsvraag uitschrijven voor een passende nieuwe naam voor de woonlocatie waarin de historie tot uitdrukking komt.

Goede ontsluiting
In de overeenkomst die nu is gesloten staan afspraken over het verdere proces en over het opstellen van het vereiste bestemmingsplan. De gemeente start nu met dat traject. De gemeente gaat daarnaast zorgen voor een goede bereikbaarheid van de toekomstige wijk. Het noodzakelijke dijkversterkingsproject van het Hoogheemraadschap voor de Noorddijk biedt de gelegenheid om de ontsluiting beter te regelen.

Milieu-effecten in beeld
Gemeente Zaanstad en Paulowna laten, mede op verzoek van de Zaanse gemeenteraad, bij de herontwikkeling van het terrein de natuurwaarden en het behoud van fabrieksgebouw De Pijl zwaar meewegen. Het gerenommeerde bureau Witteveen + Bos is gevraagd een milieueffectrapport op te stellen. Bij de voorbereiding wordt onder andere onderzocht op welke wijze de ecologische verbindingszone tussen de Watering en de Zaan kan worden versterkt. Ter voorbereiding van het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld zodat het milieubelang volwaardig kan worden afgewogen. Verder wordt op vraag van de gemeenteraad nog gekeken of en op welke wijze De Pijl te behouden is.

Meer woningen mogelijk op Hembrugterrein

Op het Hembrugterrein in Zaandam kunnen meer woningen komen dan aanvankelijk was voorzien. De gemeenteraad van Zaanstad heeft ermee ingestemd om twee derde van het totale ontwikkelprogramma in te zetten voor woningen. Eerder ging het om een derde deel. In plaats van vijfhonderd woningen kunnen nu, mede afhankelijk van het type woningen, mogelijk duizend woningen op het Hembrugterrein worden gerealiseerd.

De gemeenteraad was door het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in te stemmen met een wijziging van de zogenoemde ‘functiemix’. Onderdeel van de ontwikkelstrategie voor het gebied is het realiseren van een gemend stedelijk gebied met ruimte voor bedrijven en woningbouw. Vanwege de sterk groeiende vraag naar woningen in de regio Amsterdam had de eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Zaanstad gevraagd het aandeel voor woningbouw te verruimen.

Ook in Zaanstad zelf zal het aantal inwoners de komende jaren sterk groeien. Naar verwachting groeit de Zaanse bevolking de komende 25 jaar met zo’n twintig procent.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is in nauwe samenwerking met de gemeente een ‘quick scan’ uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van meer woningen op het terrein. De uitkomsten hiervan, gecombineerd met de inzichten in de ontwikkeling van geluidshinder en milieucontouren, geven aan dat meer woningen op het terrein mogelijk zijn.

De eerder overeengekomen uitgifte op het terrein van 180.000 vierkante meter voor bedrijfsruimte en woningbouw tezamen blijft gehandhaafd. Daarvan is nu dus maximaal 120.000 vierkante meter beschikbaar voor woningbouw.

Openbare ruimte rond Zaandijkerkerk opnieuw ingericht

Terwijl binnen in de Zaandijkerkerk hard wordt gewerkt aan de realisatie van woningen, is buiten de kerk de openbare ruimte onder handen genomen. Het gebied heeft een voetgangersvriendelijke inrichting gekregen en dezelfde hoogwaardige afwerking als de Lagedijk. Dat betekent: fraaie gebakken stenen, sierlijke lantaarnpalen en sfeervolle beukenhaagjes.

Met de oplevering van de openbare ruimte is een volgende stap gezet in de herontwikkeling van de monumentale kerk en de omgeving. Eerder openden al de brouwerij en het proeflokaal hun deuren op de voormalige plek van de bedrijfspanden van Pielkenrood. Op de locatie waar voorheen de bloedbank stond, komen woningen voor de vrije sector. Ook naast de brouwerij komen vrijesectorwoningen. Parkeren kan aan de rand van het gebied op een voormalige groenstrook van het naburige metaalbedrijf Ardagh.

In de kerk zelf komen tien appartementen, waar mensen met een vorm van autisme beschermd kunnen wonen via de organisatie De Heeren van Zorg. De twee- en driekamerappartementen worden als ‘autonome’ elementen in de kerk geplaatst. Vanuit elke positie blijft de hoofdvorm van de kerk zichtbaar. Daarnaast komt er een gemeenschappelijke ruimte. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in het voorjaar van 2017 hun intrek in de kerk nemen.

De integrale herontwikkeling van het gebied rond de kerk aan de Lagedijk is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Inschrijving voor nieuwbouwwoningen De Witte Olifant gestart

De verkoop van de woningen in De Witte Olifant is van start gegaan. Wie op zoek is naar een nieuwbouwwoning op een karakteristieke plek aan de Zaan kan zich inschrijven tot donderdag 8 december om 15.00 uur. Op de locatie van de voormalige verfgroothandel van Mooij aan de Oostzijde in Zaandam komen negen kadewoningen en acht appartementen, waarvan twee penthouses.

De inschrijving ging op 1 december van start. Inschrijven is vrijblijvend en gebeurt op kantoor van Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs aan de Westzijde 340 in Zaandam.

Locatie
De locatie van het voormalige bedrijfspand van Mooij is al langer in beeld voor woningbouw. Aanvankelijk was het de bedoeling het bedrijfspand te behouden en hierin woningen te realiseren. De bestaande constructie bleek echter kwalitatief niet voldoende, waardoor sloop en nieuwbouw de enige mogelijkheid was.

Uitstraling bedrijfspand keert terug
Hoewel de verffabriek geen monumentale status heeft, is het pand wel beeldbepalend. De uitstraling van de nieuwbouw refereert hier daarom sterk aan. Hierin heeft het supervisieoverleg van het programma ZaanIJ een bijdrage gehad. ‘Net als het bedrijfspand volgt de nieuwbouw de waterlijn’, zegt projectcoördinator André Giezen van Frisoplan uit Sneek. De kenmerkende driedeling in de gevel, die ontstaat door twee ‘torentjes’, keert in het ontwerp terug.

Type woningen
De kadewoningen die worden gerealiseerd zijn zeer ruime eengezinswoningen met vier woonlagen en een parkeerplaats op eigen terrein. Elke kadewoning heeft een vlonderterras aan de Zaan en een dakterras. De appartementen variëren in oppervlakte tussen 65 en 113 vierkante meter. De twee-, drie- en vierkamerappartementen kenmerken zich door veel lichtinval en een weids uitzicht op de Zaan. Elk appartement is anders, met een eigen identiteit en uitstraling.

Projectwebsite
Meer informatie kunt u vinden op de projectwebsite www.dewitteolifantzaandam.nl.

Mogelijkheden voor ontwikkeling Meneba verkend

Ontwerpers, wethouders en ambtenaren hebben zich gebogen over het ‘vraagstuk’ Meneba. Deze enorme fabriekslocatie aan de Zaan, voor een deel nog in gebruik, is een kansrijke locatie om te ontwikkelen. Maar hoe dan?

Onder de noemer ‘Expeditie Mooi Noord-Holland’ pakt de Cultuurcompagnie Noord-Holland samen met de gemeente Zaanstad dergelijke ruimtelijke vraagstukken aan met een diverse groep specialisten en betrokkenen. Na eerdere succesvolle expedities (onder meer De Vrede in 2015) was het tijd voor een nieuwe expeditie: ‘Transformatie Noordzaan’.

Braakliggende terreinen
In het gebied van de Noordzaan en de directe omgeving liggen al lange tijd terreinen braak en zijn grote fabriekspanden minder of helemaal niet meer in gebruik. In de ontwikkelingsvisie Noordzaan is een perspectief geschetst voor de toekomst van verschillende locaties, onder meer Brokking, Bloemendaaleiland en Meneba. Voor Brokking is afgelopen juli een stedenbouwkundig model vastgesteld door de Zaanse gemeenteraad. Nu dienen zich ook kansen aan om na te denken over andere locaties, waaronder Meneba.

Meneba scharnierpunt
Indien Meneba transformeert, is dit gezien de omvang van de locatie een scharnierpunt in het veranderingsproces van de Noordzaan en Wormerveer. Landschappelijke diversiteit en historisch erfgoed die de identiteit van een gebied bepalen, dienen volgens de Cultuurcompagnie Noord-Holland een prominente plek te hebben in ruimtelijke transformaties.

Verkenningen
Samen met marktpartijen, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bewoners, bestuurders, raadsleden, ambtenaren en creatieve denkers zijn expeditieleiders op pad gegaan om de opgaven te verkennen en verschillende mogelijkheden uit te werken in labs. Het doel hiervan is dat alle deelnemers meedenken, participeren en inspiratie geven, zodat nieuwe ideeën en denkrichtingen ontstaan.

Expeditie en vervolg
De focus van de expeditie was drieledig:

1. De herbestemming van Meneba zelf;
2. Het tegengaan van de leegte: ontwerpmogelijkheden van lege gebieden tussen de Zaanbocht en Westknollendam;
3. De relatie tussen het bedrijventerrein Noorderveld en ‘Graanstad’ Meneba.

Na deze expeditie vindt een evaluatie plaats en worden de resultaten van deze expeditie in het ontwikkelproces van Meneba en de omgeving in vervolgstappen uitgezet.

Fotoverslag
Van de expeditie is een fotoverslag gemaakt. Met dank aan Kenneth Stamp (www.flickr.com/photos/kennethstamp) voor de foto’s.

Toekomstplan gebied Noorder IJplas

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van het IJ en het Noordzeekanaal. Hierbij is het van belang om te weten wat bewoners vinden van het gebied, hoe zij het gebied nu gebruiken en hoe zij de toekomst voor zich zien. Daarom hebben de gemeenten een enquête uit gezet onder bewoners van Amsterdam-Noord en Zaanstad Zuid.

Het toekomstplan richt zich specifiek op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en de Noorder IJplas. In dit plan voor de lange termijn (2040) wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes en Achtersluispolder bedrijfsfuncties, woonfuncties en voorzieningen te mengen.

Belangrijke vragen
Twee belangrijke vragen zijn: hoe kan de verbinding tussen de woonwijken Tuindorp Oostzaan en Molenwijk (Amsterdam), Poelenburg en Zaanstad Zuid (Zaanstad) en de bedrijventerreinen worden verbeterd? En hoe kunnen de oevers van het IJ toegankelijker worden gemaakt?

Resultaten van de enquête
In de komende periode worden de resultaten van het onderzoek verwerkt en gecombineerd met de uitkomsten van een aantal werksessies met experts. De verwachting is dat er begin 2017 een concept-strategie ligt die aan alle belanghebbenden wordt gepresenteerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Eefje van de Kuilen van Bureau BUITEN.

Voortgang ontwerp sluiskolk Wilhelminasluis

De vernieuwing van de Wilhelminasluis gaat verder zodra het ontwerp van de zogenoemde sluiskolk definitief is. De sluiskolk is de ruimte tussen de sluisdeuren waar schepen wachten om te kunnen doorvaren. Vanwege de complexiteit van de kadeconstructie die grenst aan het Zaangemaal is meer tijd nodig voor dit ontwerp. Duidelijk is dat de sluis de komende maanden nog niet zal worden gestremd voor verdere werkzaamheden.

De provincie Noord-Holland laat de sluis uit 1904, en de naastgelegen Wilhelmina- en Beatrixbrug vernieuwen. De afmetingen en vorm worden aangepast aan de eisen van de moderne beroepsvaart. Om het werk te kunnen afronden, zullen de sluis en de bruggen enige tijd worden afgesloten. Onduidelijk is nog wanneer dat zal gebeuren.

Voordelen van vernieuwing
De nieuwe sluis  heeft na de vernieuwing een rechte vorm voor de scheepvaart, in plaats van de smalle toegang en de brede kolk die er nu zijn. De sluis wordt ook langer, breder en dieper. Zo kunnen grotere binnenvaartschepen makkelijker passeren. Dit biedt ook voordelen voor het wegverkeer, omdat de wachttijd korter wordt.

Stremming
De werkzaamheden zijn in 2014 begonnen. Sindsdien zijn onder meer nieuwe sluisdeuren geplaatst. Sinds april van dit jaar is het werkterrein gedeeltelijk opgeruimd in afwachting van het definitieve ontwerp van de sluiskolk. Zodra het ontwerp klaar is, kunnen de werkzaamheden starten voor de stremming van de sluis. De gemeente Zaanstad heeft daarbij een voorkeur voor een stremming in de zomermaanden.

Woningbouw Brokking stap dichterbij

Woningbouw op de locatie van de voormalige veevoederfabriek Brokking in Wormerveer is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Zaanstad heeft ingestemd met het zogenoemde ‘stedenbouwkundig model’. De plannen worden nu verder uitgewerkt. Een onderdeel daarvan is een onderzoek naar de gevolgen van woningbouw voor flora en fauna.

Het fabriekscomplex aan de Noorddijk is al zo’n vijftien jaar niet meer in gebruik. Met de herontwikkeling kan deze verpauperde locatie een positieve ontwikkeling gaan doormaken.

Het stedenbouwkundig model gaat uit van de bouw van ongeveer 145 woningen. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling is transformatie van het terrein naar een gebied met een onderscheidende mix van wonen, werken en recreëren. Het terrein van Brokking wordt gezien als de aanjager voor de herontwikkeling van de Noordzaan: dit is het Zaanoevergebied van Meneba tot en met de Karnemelkse polder.

In de plannen worden belangrijke kenmerken van de locatie behouden of zelfs versterkt, zoals het ‘dijkgevoel’ en de zichtlijnen over de Zaan. Bijzonder aan het plan is dat het iconische fabrieksgebouw ‘De Pijl’ weer in volle glorie zichtbaar wordt gemaakt als appartementengebouw.

Voorkeur voor structurele sanering terrein Kan Palen

Het terrein van Kan Palen aan de Oostzijde in Zaandam moet structureel en duurzaam worden gesaneerd voordat de plannen voor woningbouw worden gerealiseerd. Deze voorkeur hebben zowel de gemeente Zaanstad als de eigenaar van het terrein. De eigenaar heeft de wens om op het terrein aan de Zaan meer dan honderd woningen te bouwen.

Het terrein van 1,2 hectare is door industriële activiteiten in het verleden verontreinigd geraakt en ligt al jaren braak. De plannen voor woningbouw passen in het programma ZaanIJ, dat ernaar streeft leegstaande panden en braakliggende terreinen langs de Zaan nieuw leven in te blazen.

Twee varianten onderzocht
Om woningbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente samen met de eigenaar onderzoek gedaan naar twee varianten van sanering: een functionele en een structurele sanering. Bij een functionele sanering worden maatregelen genomen om risico’s voor toekomstige bewoning weg te nemen. Bij de structurele variant wordt de bron van de verontreiniging afgegraven en afgevoerd. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht van deze wijze van saneren.

Mogelijkheden en problemen
Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en problemen die woningbouw op binnenstedelijke plekken in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonomgevingen kunnen opleveren. Aan de andere kant hebben deze locaties een lange geschiedenis en moet de bodem bijna altijd eerst worden gesaneerd.

Verontreiniging nu beheerst
De verontreiniging van het terrein van Kan Palen wordt sinds de jaren negentig beheerst: verontreinigd grondwater wordt opgepompt en gereinigd. Hiermee wordt verdere verspreiding van verontreinigd grondwater voorkomen, maar de verontreiniging zelf blijft bestaan. Het duurzaam saneren van de bodem op het terrein geeft een positieve impuls aan de herontwikkeling.

Bouwplannen
De plannen voor woningbouw op het terrein gaan uit van vier woongebouwen met parkeervoorzieningen eronder. Aan de Zaan komt een losstaand woonhuis om het Zaanse beeld van woningen naast monumentale bedrijfsgebouwen compleet te maken. Het gehele plan biedt plaats aan 120 tot 160 woningen. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van woningen voor starters en lagere inkomens en daarnaast aan enkele tientallen duurdere woningen.

Groenstrook
Tussen de woongebouwen en de naburige portiekflats komt een openbare groenstrook. Voor de bewoners van de naastgelegen flatgebouwen betekent dit dat zij na de herontwikkeling eindelijk af zijn van een verpauperd en onveilig industrieterrein achter hun woning.

Binnenkort te koop: Hembrugterrein Zaandam

Het Hembrugterrein in Zaandam wordt binnenkort in de etalage gezet. De huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), heeft besloten de verdere ontwikkeling van het terrein over te dragen aan de markt.

Het voormalige Defensieterrein wordt sinds 2012 door het RVB herontwikkeld, in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland. Het is een van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa, waar veel ruimte is voor nieuwe initiatieven.

Geïnvesteerd in kwaliteit
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het terrein. Het is deels voor het publiek toegankelijk en veilig gemaakt, gebouwen zijn wind- en waterdicht gemaakt, er is stroom, water, en riolering aangelegd en er is deels glasvezel gerealiseerd. Veel huurders hebben inmiddels hun intrek genomen in de monumentale gebouwen.

Belangstelling van investeerders
De stappen die op het Hembrugterrein worden gezet, zijn ‘niet onopgemerkt gebleven’, schrijft het RVB in een brief aan het gemeentebestuur van Zaanstad. Steeds meer belangstellenden willen dan ook investeren in de ontwikkeling van het terrein. ‘Ook de positieve ontwikkeling van Zaanstad als woonplek en vestigingsplek voor bedrijven heeft hieraan bijgedragen’, schrijft het RVB in de brief. Eerder dan verwacht is de tijd daarom rijp voor verkoop aan een marktpartij.

In geheel op de markt
Het RVB zal het Hembrugterrein in één keer in zijn geheel op de markt brengen. Een aantal huidige huurders heeft recht op eerste koop. De toekomstige eigenaar kan het terrein verder ontwikkelen tot een bruisend woon-werkgebied, met in totaal ruimte voor 180.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo). ‘Belangrijk is dat de nieuwe eigenaar regie kan blijven houden over de totale ontwikkeling van het terrein, zodat het eigenzinnige karakter van het terrein kan worden gehandhaafd’, benadrukt het RVB in de verkoopbrochure.

Verrassende hotspot
In de brochure wordt het Hembrugterrein een ‘ongepolijst’ terrein langs de Zaan en het drukbevaren Noordzeekanaal genoemd. Met op het terrein een ensemble van meer dan honderd voormalige industriegebouwen in diverse soorten en maten. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staan er gebouwen leeg. Tientallen panden hebben een status als Rijks- of gemeentelijk monument. Vele zijn al opgeknapt en in gebruik, andere worden gebruiksklaar gemaakt. Tussen de gebouwen zijn paden en zeeën aan groene ruimte, waar veel mogelijk is. ‘Het terrein is uitgegroeid tot creatieve broedplaats, een verrassende hotspot van urbane cultuur gemengd met erfgoed.’

Verkoopproces
Naar verwachting start de verkoop eind 2016. Het RVB zal bij de verkoop van het terrein zorgvuldig te werk gaan. Zo worden de afspraken die het RVB , de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland in het Afsprakenkader HEMbrug hebben gemaakt goed afgehecht en waar nodig doorgelegd aan een koper. Tijdens het verkoopproces wordt actief doorgegaan met verhuur en het opknappen van het terrein. Meer informatie over de verkoopprocedures is te vinden op de website www.biedboek.nl.

Wonen in Zaanstad of Amsterdam

Zaanstad en Amsterdam hebben als woonstad veel te bieden. Op de websites van Zaanstad (kies trefwoord wonen op de homepage) en Amsterdam vindt u alles over het wonen in deze unieke steden.

BUTTON Wonen in Zaanstad BUTTON Wonen in Amsterdam