Over ZaanIJ

Unieke locaties om te wonen en werken langs Zaan en IJ

Lees meer

Posts Tagged ‘gebiedsontwikkeling’

Herontwikkeling Brokkingterrein krijgt vaart

De transformatie van het Brokkingterrein in Wormerveer tot een aantrekkelijk woongebied is weer een fase verder. Gemeente Zaanstad en eigenaar Paulowna Beheer tekenden vandaag een overeenkomst met afspraken over de volgende stappen in de transformatie. Het gaat dan onder andere om wijziging van het bestemmingsplan en de ontsluitingsroutes van het terrein. Het voormalige fabriekscomplex wordt omgevormd tot een bijzondere woonwijk met 150 woningen gelegen aan de Zaan. Het gaat daarbij om nieuwe woningen aan het water, om appartementen in het fabrieksgebouw en om ruimte voor de natuur.

De ontwikkeling van het Brokkingterrein levert een bijdrage aan de ambities van MAAK.Zaanstad, het programma om Zaanstad ook in de toekomst tot een aantrekkelijke plek voor wonen en werken te maken. Daarin is de opgave geformuleerd om binnenstedelijk 15.000 tot 20.000 woningen te realiseren en om waar mogelijk ook een woonomgeving te creëren, die bijzonder is en hoogwaardig.

‘Nieuw leven voor lege panden’
Wethouder Dennis Straat is blij met deze volgende stap in de ontwikkeling van de locatie Brokking: ‘We willen graag lege panden en braakliggende terreinen langs de Zaan nieuw leven inblazen. Als we die omvormen tot woonwijken zorgen we voor extra woningen en we geven er de leefbaarheid een impuls mee. Als we dan ook nog ons industrieel erfgoed kunnen behouden is dat helemaal mooi.’ Hij wijst ook op het belang van deze ontwikkeling voor Wormerveer: ‘Door hier een woonwijk te maken, vergroten we het draagvlak voor voorzieningen, als winkels en scholen in Wormerveer. Dat is ook een pluspunt van dit project.’

‘Behoud monumenten en natuurwaarden’
Ook Gert Jan Schipper van Paulowna Beheer is tevreden: ‘We willen zorgen dat dit terrein op een hoogwaardige manier en met oog voor kwaliteit verder ontwikkeld wordt. Het behoud van monumentale gebouwen en de natuurwaarde ter plaatse weegt voor ons zwaar. Die brengen extra kwaliteit in het project en ik ben blij dat we zo bij kunnen dragen aan een mooie ontwikkeling langs de Zaan.’

Prijsvraag over naam
De Brokking-fabriek was een veevoederfabriek in Wormerveer. Belangrijkste onderdeel van het complex was de fabriek De Pijl uit 1930. Het is de bedoeling die te behouden. De silo’s en andere gebouwen verdwijnen. Het complex stond voorheen bekend onder de naam Wessanen De Ster. De familie De Heus, die eigenaar is van het Brokkingcomplex, wil de komende periode een prijsvraag uitschrijven voor een passende nieuwe naam voor de woonlocatie waarin de historie tot uitdrukking komt.

Goede ontsluiting
In de overeenkomst die nu is gesloten staan afspraken over het verdere proces en over het opstellen van het vereiste bestemmingsplan. De gemeente start nu met dat traject. De gemeente gaat daarnaast zorgen voor een goede bereikbaarheid van de toekomstige wijk. Het noodzakelijke dijkversterkingsproject van het Hoogheemraadschap voor de Noorddijk biedt de gelegenheid om de ontsluiting beter te regelen.

Milieu-effecten in beeld
Gemeente Zaanstad en Paulowna laten, mede op verzoek van de Zaanse gemeenteraad, bij de herontwikkeling van het terrein de natuurwaarden en het behoud van fabrieksgebouw De Pijl zwaar meewegen. Het gerenommeerde bureau Witteveen + Bos is gevraagd een milieueffectrapport op te stellen. Bij de voorbereiding wordt onder andere onderzocht op welke wijze de ecologische verbindingszone tussen de Watering en de Zaan kan worden versterkt. Ter voorbereiding van het bestemmingsplan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld zodat het milieubelang volwaardig kan worden afgewogen. Verder wordt op vraag van de gemeenteraad nog gekeken of en op welke wijze De Pijl te behouden is.

Mogelijkheden voor ontwikkeling Meneba verkend

Ontwerpers, wethouders en ambtenaren hebben zich gebogen over het ‘vraagstuk’ Meneba. Deze enorme fabriekslocatie aan de Zaan, voor een deel nog in gebruik, is een kansrijke locatie om te ontwikkelen. Maar hoe dan?

Onder de noemer ‘Expeditie Mooi Noord-Holland’ pakt de Cultuurcompagnie Noord-Holland samen met de gemeente Zaanstad dergelijke ruimtelijke vraagstukken aan met een diverse groep specialisten en betrokkenen. Na eerdere succesvolle expedities (onder meer De Vrede in 2015) was het tijd voor een nieuwe expeditie: ‘Transformatie Noordzaan’.

Braakliggende terreinen
In het gebied van de Noordzaan en de directe omgeving liggen al lange tijd terreinen braak en zijn grote fabriekspanden minder of helemaal niet meer in gebruik. In de ontwikkelingsvisie Noordzaan is een perspectief geschetst voor de toekomst van verschillende locaties, onder meer Brokking, Bloemendaaleiland en Meneba. Voor Brokking is afgelopen juli een stedenbouwkundig model vastgesteld door de Zaanse gemeenteraad. Nu dienen zich ook kansen aan om na te denken over andere locaties, waaronder Meneba.

Meneba scharnierpunt
Indien Meneba transformeert, is dit gezien de omvang van de locatie een scharnierpunt in het veranderingsproces van de Noordzaan en Wormerveer. Landschappelijke diversiteit en historisch erfgoed die de identiteit van een gebied bepalen, dienen volgens de Cultuurcompagnie Noord-Holland een prominente plek te hebben in ruimtelijke transformaties.

Verkenningen
Samen met marktpartijen, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bewoners, bestuurders, raadsleden, ambtenaren en creatieve denkers zijn expeditieleiders op pad gegaan om de opgaven te verkennen en verschillende mogelijkheden uit te werken in labs. Het doel hiervan is dat alle deelnemers meedenken, participeren en inspiratie geven, zodat nieuwe ideeën en denkrichtingen ontstaan.

Expeditie en vervolg
De focus van de expeditie was drieledig:

1. De herbestemming van Meneba zelf;
2. Het tegengaan van de leegte: ontwerpmogelijkheden van lege gebieden tussen de Zaanbocht en Westknollendam;
3. De relatie tussen het bedrijventerrein Noorderveld en ‘Graanstad’ Meneba.

Na deze expeditie vindt een evaluatie plaats en worden de resultaten van deze expeditie in het ontwikkelproces van Meneba en de omgeving in vervolgstappen uitgezet.

Fotoverslag
Van de expeditie is een fotoverslag gemaakt. Met dank aan Kenneth Stamp (www.flickr.com/photos/kennethstamp) voor de foto’s.

Wonen in Zaanstad of Amsterdam

Zaanstad en Amsterdam hebben als woonstad veel te bieden. Op de websites van Zaanstad (kies trefwoord wonen op de homepage) en Amsterdam vindt u alles over het wonen in deze unieke steden.

BUTTON Wonen in Zaanstad BUTTON Wonen in Amsterdam